Wat doen wij

Wij geven informatie, advies en ondersteuning aan ouders, leerkrachten, docenten en begeleiders van mensen met ASS, dit doen wij ook voor instellingen en bedrijven. Wij bieden begeleiding naar aanleiding van specifieke vragen rondom ASS. Daarnaast willen we onze kennis graag delen, bijvoorbeeld door het geven van lezingen/voorlichtingen. Dit kan gaan over algemene kennis rondom ASS of speciale thema’s. We maken deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod. Daarnaast is ons doel om van de nieuwste ontwikkelingen omtrent ASS op de hoogte te zijn. Hieronder vindt u ons aanbod in de vorm van een menukaart.

Arrangementen

WAT  &  HOE?
‘Informatie op maat’ is een eenmalig gratis consult naar aanleiding van een vraag of situatie met betrekking tot een kind, leerling of student met autisme. Vanuit onze ervaring en expertise kunnen wij u informeren over de verschillende mogelijkheden en u helpen de juiste weg (weer) in te slaan.

WAAROM?
Soms weet je het even niet meer en loop je tegen allerlei muren op. Hulp en begeleiding aan iemand met autisme of aan zijn/haar omgeving, is altijd maatwerk. Wij luisteren en denken mee met als doel om de problematiek rondom ASS hanteerbaar te maken en te zoeken naar perspectief in de situatie voor het kind, de leerling/student en hun omgeving.

WIE?
Ouders, scholen en/of hulpverlening met een hulpvraag omtrent kinderen, leerlingen en studenten met autisme.

WANNEER?
Op afspraak.

WAAR?
Op locatie.

WAT KOST ‘T?
Helemaal niets.

WAT & HOE?
Op basis van een hulpvraag krijgt u tips en adviezen die passend zijn in de situatie en makkelijk toepasbaar in de praktijk. Samen zoeken we naar praktische oplossingen die helpend zijn voor de leerling of student met autisme en hun omgeving.

Verloop van het traject:

 • Kennismakingsgesprek: hulpvraag verhelderen;
 • Dossieronderzoek;
 • Observatie;
 • Intakegesprek;
 • Gesprek met de leerling;
 • Consultatiegesprek met alle betrokkenen waarin de eerste adviezen worden gegeven en het eventuele vervolgtraject wordt besproken.

Het begeleidingstraject is meestal kortdurend, maar naar aanleiding van de behaalde resultaten kunnen wij ook langere tijd uw partner zijn. Dit gaat in gemeenschappelijk overleg en naar aanleiding van de ondersteuningsbehoefte van de leerling of student met autisme of zijn omgeving.

WAAROM?
Hulp en begeleiding aan iemand met autisme of aan zijn/haar omgeving is altijd maatwerk. Wij kunnen meedenken met als doel om de problematiek rondom ASS hanteerbaarder te maken en te zoeken naar perspectief voor de leerling/student en hun omgeving.

WIE?
Scholen met een hulpvraag omtrent leerlingen en studenten met autisme.

WANNEER?
Op afspraak.

WAAR?
Op locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van offerte.

WAT & HOE?
Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Door allerlei omstandigheden lukt dat soms niet en komt een kind ‘thuis’ te zitten. Samen met u onderzoeken wij wat de ondersteuningsbehoefte, leerbaarheid en het talent van de leerling met autisme is. Naar aanleiding hiervan wordt er een plan gemaakt voor re-integratie binnen het onderwijs. Leidend hierin is het welbevinden van de leerling en het inzetten van zijn sterke kanten.

Met de leerling en alle betrokkenen bekijken we wat hij/zij nodig heeft om wél naar school te kunnen en onderwijs te volgen. Dit doen we aan de hand van:

 • Intake gesprek;
 • Dossieranalyse;
 • Gesprek en/of observatie van de leerling;
 • Gesprek met ouders;
 • Gesprek met school;
 • Adviesgesprek met alle betrokkenen.

WAAROM?
Om ervoor te zorgen dat kinderen zich kunnen blijven ontwikkelen en te voorkomen dat zij langdurig uitvallen en daarmee de aansluiting met school en hun sociale netwerk verliezen.

WIE?
Scholen die zoeken naar oplossingen omtrent leerlingen met autisme die dreigen uit te vallen of al thuis zitten.

WANNEER?
Op afspraak.

WAAR?
Op locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van offerte.

WAT & HOE?
Het KoningsCollege is een onderwijsalternatief voor middelbare school leerlingen met een verstoorde schoolgang en/of een grote ondersteuningsbehoefte.

Het gaat hier om leerlingen die veel hulp en begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig oppakken van de schoolgang. Deze leerlingen kunnen bij het Konings College re-integreren binnen het onderwijs via een maatwerktraject. Het streven is terugkeer naar een passende plek binnen het onderwijs.

WAAROM?
Kinderen horen niet thuis te zitten. Zij horen zich sociaal-emotioneel en cognitief te kunnen ontwikkelen samen met andere kinderen. Het KoningsCollege geeft leerlingen, die tussen wal en schip dreigen te vallen, een kans om de schoolgang weer op te pakken. Het uiteindelijke doel is om de leerling weer in een (reguliere) onderwijssetting terug te laten keren, zolang die maar passend is. Dit is vaak een langdurig proces omdat de leerling veel negatieve ervaringen heeft opgedaan binnen het onderwijs waardoor het (zelf) vertrouwen een flinke deuk heeft op gelopen.

WIE?
Het KoningsCollege is voor leerlingen die voldoen aan de volgende toelatingscriteria :
– diagnose ASS;
– internaliserende problematiek;
– leeftijd van 10 tot 18 jaat (groep 8 t/m middelbare school leeftijd);
– leerbaar zijn;

-de leerling moet zelf willen;

– externe hulpverlening is betrokken of betrokken geweest.

WANNEER?
Naar draagkracht van de leerling en in samenspraak met ouders en school. Het KoningsCollege is vooralsnog van maandag t/m donderdag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

WAAR?
Het Konings College is gevestigd aan de Meester van Hasseltlaan 57 te Apeldoorn. Wij zitten in hetzelfde gebouw waar ook de Prinsenhof zich bevindt. Het Konings College bevindt zich in de rechter vleugel.

WAT KOST ‘T?
Op basis van offerte.

WAT & HOE?
Een onderwijs-zorgarrangement richt zich op een leerling met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte en diens omgeving, waarin regulier of speciaal onderwijs niet kan voorzien. Het gaat om een arrangement waarin onderwijs en een (of meerdere) instelling(en), liefst structureel, samenwerken met ouders en leerling, op basis van een gezin, een kind, een plan en een regisseur.

WAAROM?
Doel is het realiseren van een ontwikkelingsperspectief inclusief het bevorderen van de schoolloopbaan/schoolgang van de leerling, via een integrale aanpak op school, in de vrije tijd en thuis.

WIE?
Voor kinderen en jongeren waarbij het onderwijs niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien waardoor de leerling vastloopt en zich niet langer kan ontwikkelen.

WANNEER?
Naar draagkracht van het kind/de jongere en in samenspraak met ouders, zorgpartner en school. Dit kan worden uitgebouwd tot meerdere dagdelen per week.

WAAR?
Onderwijs vindt in eerste instantie plaats op de locatie waar zorg wordt geboden. Gaandeweg kan dit zich naar school verplaatsen.

WAT KOST ‘T?
N.O.T.K.

WAT & HOE?
Vanuit onze ervaring en expertise binnen het regulier- en speciaal onderwijs kunnen wij u adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het opzetten van een structuurklas of een andere voorziening voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum of met internaliserende problematiek.

Bij het opzetten en inrichten van deze speciale voorziening werken wij veelal vanuit de TEACCH-benadering waarbij structuur in tijd, ruimte, activiteit en interactie centraal staat. De wereld van de leerling wordt overzichtelijk gemaakt zodat het duidelijk is wat er op welk moment verwacht wordt. De TEACCH-methode is eerder een manier van kijken dan een methode. Het is een interventieprogramma met als doel om de individuele vaardigheden van een leerling te stimuleren, door de educatieve omgeving te structureren.

Wij kunnen u adviseren over de (TEACCH)inrichting, de bemensing, de pedagogische- en didactische doelen, het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling, het bevorderen van het zelfinzicht en de uitstroommogelijkheden.

WAAROM?
Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben, zoals kinderen met leer- of gedragsproblemen.

Door het inzetten van een structuurklas of andere voorziening bied je leerlingen met een hoge ondersteuningsbehoefte extra structuur en een veilige en kleinschalige omgeving. Deze voorziening geeft hen inzicht en voorspelbaarheid waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen.

WIE?
Voor scholen voor PO, VO, MBO, S(B)O en VSO.

WANNEER?
Op afspraak.

WAAR?
Op de eigen locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

Aanbod & Scholing

WAT & HOE?
Het Autisme Belevings-Circuit (ABC) is ontwikkeld door “Autisme Centraal” uit België. Vanuit het Autisme Steunpunt Apeldoorn hebben wij dit verder doorontwikkeld. Wij kunnen dit product aanpassen aan uw vraag of eigen onderwijssituatie. Het bevat verschillende opdrachten die je een inzicht geven in de werking van het ASS-brein. U krijgt praktische tips die u meteen kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk.

WAAROM?
Het circuit is voor iedereen die ASS wil ervaren en leren kennen. Laat je (mis-)leiden door je zintuigen. Ervaar hoe iemand met ASS de wereld waarneemt. Probeer je eens een voorstelling te maken van wat het betekent om een autismespectrumstoornis te hebben. Je kunt erover lezen en leren, gesprekken voeren, maar ervaren is een andere manier. Krijg inzicht in deze wereld. ASS begrijpen is stap één…..

WIE?
Het circuit is voor iedereen die ASS wil ervaren en leren kennen. Een groep bestaat uit minimaal 10 deelnemers en maximaal 30. Zij worden begeleid door twee begeleiders vanuit het Autisme Steunpunt.

WANNEER?
Deze beleving duurt 2,5 uur en gaat op afspraak.

WAAR?
Wij kunnen deze training ook op locatie aan een groep geven.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

WAT & HOE?
De basiscursus ‘Autisme in het Basisonderwijs’ is ontwikkeld door de Steunpunten Autisme van REC Oost-Nederland en is bestemd voor leerkrachten en intern begeleiders.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten met elk een eigen thema; Communicatie en interactie, Leren met autisme en Aan de slag met gedrag. Voor en na iedere bijeenkomst ga je als deelnemer aan de slag met verschillende opdrachten waarbij het accent ligt op het leren begrijpen van de bijzondere werking van het brein en de ondersteuningsbehoeften.

Tijdens de 3 bijeenkomsten wordt er tijd besteed aan het nabespreken van de opdrachten en het uitwisselen van leerzame praktijkvoorbeelden.

WAAROM?
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om autisme beter te herkennen en te begrijpen. Je leert je communicatie aan te passen aan de leerling met autisme. Speciale aandacht wordt geschonken aan de specifieke leerproblemen en hoe je de leerling hierin tegemoet kan komen. Ook het omgaan met probleemgedrag komt uitgebreid aan de orde. Je krijgt door de ervaren cursusleiders tal van effectieve handelingssuggesties aangereikt die je direct de volgende dag in de klas kan toepassen.

WIE?
Bestemd voor leerkrachten en intern begeleiders.

WANNEER?
De bijeenkomsten worden in samenspraak met de school ingepland.

WAAR?
Op eigen locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

WAT & HOE?
De basiscursus ‘Autisme in het Voortgezet Onderwijs’ is ontwikkeld door de Steunpunten Autisme van REC Oost-Nederland en is bestemd voor docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel.

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten met elk een eigen thema; Communicatie en interactie, Leren met autisme en Aan de slag met gedrag. Voor en na iedere bijeenkomst ga je als deelnemer aan de slag met verschillende opdrachten waarbij het accent ligt op het leren begrijpen van de bijzondere werking van het brein en de ondersteuningsbehoeften.

Tijdens de 3 bijeenkomsten wordt er tijd besteed aan het nabespreken van de opdrachten en het uitwisselen van leerzame praktijkvoorbeelden.

WAAROM?
Na het volgen van deze cursus ben je in staat om autisme beter te herkennen en te begrijpen. Je leert je communicatie aan te passen aan de leerling met autisme. Speciale aandacht wordt geschonken aan de specifieke leerproblemen en hoe je de leerling hierin tegemoet kan komen. Ook het omgaan met probleemgedrag komt uitgebreid aan de orde. Je krijgt door de ervaren cursusleiders tal van effectieve handelingssuggesties aangereikt die je direct de volgende dag in de les kan toepassen.

WIE?
Docenten, mentoren, zorgcoördinatoren en onderwijsondersteunend personeel.

WANNEER?
De bijeenkomsten worden in samenspraak met de school ingepland.

WAAR?
Op eigen locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

Meisjes en ASS
ASS blijkt vaker voor te komen bij meisjes dan vroeger werd gedacht. ASS is alleen lastiger te herkennen bij meisjes, omdat het zich deels anders uit dan bij jongens. Wat is het verschil en waar komt dat door? Welke signalen kunnen bij een meisje wijzen op autisme? Welke ondersteuning kun je bieden? 

Zie Agenda en Actueel!

Pubers en ASS
Jongeren zijn volop in ontwikkeling. De puberteit is een periode waarin veel jongeren bezig zijn met hun identiteit. Als er sprake is van ASS is dit een periode die nog onrustiger kan verlopen. Jongeren gaan op zoek naar zichzelf, tot welke groep en door welke opvattingen voel ik me aangetrokken. Ze krijgen te maken met de sociale groep waartoe ze behoren en met sociale activiteiten zoals uitgaan en feestjes. Waarden en normen worden bijgesteld of aangepast en ouders krijgen minder invloed. Ze krijgen meer verantwoordelijkheden en er wordt een groter beroep op de zelfstandigheid gedaan. Jongeren met ASS zijn in deze periode vaak extra kwetsbaar en meer beïnvloedbaar. Als ouder of begeleider is het goed om te weten welke impact dit alles heeft op het leven van een puber met ASS.

Zie Agenda en Actueel!

ASS binnen de basisschool of het voortgezet onderwijs
Tijdens deze lezing krijgt u zicht op de mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met ASS. Er worden praktische voorbeelden en tips gegeven die van belang zijn voor de alledaagse praktijk in het onderwijs.

WAAROM?
Expertise vergroten rondom ASS door verdieping in een onderwerp of thema.

WIE?
De scholing is bedoeld voor professionals uit alle vormen van onderwijs en hulpverlening. Ouders zijn ook van harte welkom!

WANNEER?
Op verschillende momenten in het jaar, zie Actueel op de website.

WAAR?
Plaats: SO de Zonnehoek, Citroenvlinder 77 te Apeldoorn

WAT KOST ‘T?
Professionals € 50, – , Ouders: € 15,-

Aanmelden: stuur een mailtje naar info@autismesteunpunt-apeldoorn.nl of bel even met het Autisme Steunpunt via: 055-53407

WAT & HOE?
Binnen ons eigen scholingsaanbod worden diverse thema’s en onderwerpen aangeboden rondom ASS. Daarnaast is het mogelijk om als school of organisatie scholing op maat aan te vragen vanuit een zelf gekozen onderwerpen en/of thema.

Heeft u specifieke wensen voor uw team met betrekking tot scholing of een workshop? In overleg stellen wij voor u een scholingspakket samen, die we desgewenst komen verzorgen bij u op locatie.

WAAROM?
Een scholing op maat voorziet in de persoonlijke wensen en behoeften van een school en/of organisatie en sluit hierdoor aan bij de dagelijkse praktijk.

WIE?
Voor scholen en organisaties die specifieke scholing wensen mbt ASS en passend binnen de eigen organisatie en/of school.

WANNEER?
In overleg/op afspraak.

WAAR?
Op eigen locatie.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

WAT & HOE?
In deze lezing staat het onderwijs aan leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis en/of een verstandelijke beperking centraal. Deze lezing biedt kennis en ervaring om te begrijpen welke leerstijl passend kan zijn.  Wat maakt het leren anders, als je een verstandelijke beperking hebt?  Hoe kun je de leeromgeving aanpassen?

WAAROM?
Leerlingen met een verstandelijke beperking en/of autisme worden vaak overvraagd, wat gedragsproblematiek kan opleveren of psycho-somatische klachten. Dit is voor de leerling zelf, de leerkracht, ouders en medeleerlingen vaak moeilijk om te hanteren en leidt vaak tot uitval. Maar hoe kunnen we deze onderwijssituatie ombuigen tot meer  leer en werkplezier.

WIE?
Leerkrachten vanuit regulier of speciaal onderwijs.  Maar ook zorgmedewerkers, welke werken met kinderen met autisme en of een verstandelijke beperking.

WANNEER?
In overleg/op afspraak.

WAAR?
Op locatie of op SO of VSO De Zonnehoek.

WAT KOST ‘T?
Op basis van een offerte.

Konings College

Het Konings College is een onderwijsalternatief voor middelbare school leerlingen met ASS en internaliserende problematiek. Deze leerlingen hebben een verstoorde schoolgang en/of een grote ondersteuningsbehoefte. Het gaat hier om leerlingen die niet in staat zijn om de schoolgang of leerontwikkeling zelfstandig op te pakken. Zij hebben vaak weinig zelfvertrouwen door negatieve (onderwijs)ervaringen. Deze leerlingen kunnen bij het Konings College re-integreren via een maatwerktraject.

Naar de website

Netwerk/Samenwerking

Een van de opdrachten van het autismesteunpunt is het bundelen en ontwikkelen van expertise met betrekking tot ASS en deze kennis uitdragen. In dat kader maken wij deel uit van landelijke en regionale netwerken om tot een goede afstemming te komen van onderwijs en het overige begeleidingsaanbod.